Mindent a társasági szerződés alapjairól

Ha gazdasági társaságot szeretnénk létrehozni, szükségünk lesz az alapítás során egy társasági szerződés létrehozására. Mit kell tudni erről a szerződésről? Mik az elemei és a jellemzői? Vegyük őket sorra!

A társasági szerződés fogalma a Polgári Törvénykönyv Hatodik könyvében, a szerződés általános szabályai között található.

A társasági szerződés hosszú távon keresztül meghatározza a tagok egymáshoz való viszonyát. A társaság külső kapcsolataiban, un. harmadik személy vonatkozásában szintén lényeges, illetve az lehet a felek megállapodása, ezért a törvény kötelezően előírja, és ez által érvényességi kellékké teszi a társasági szerződés írásba foglalását. A tagok a társasági szerződés tartalmát – a törvény keretei között – szabadon állapítják meg.

 

A társasági szerződés definíciója

„A társasági szerződés az általános polgári jogi szerződés fogalmára épít, a különbség a két szerződés között a joghatás kiváltásában keresendő. 

A társasági jogi megközelítésben a joghatás alapvetően egy új, az alapítóktól, mint szerződő felektől elkülönült jogalany létrehozása. Azokat a szerződéseket tehát, amelyek joghatásukban gazdasági társaság létrehozására irányulnak, társasági szerződésnek nevezzük.” (Dr. Farkas Csaba Társasági jog I.)

A társasági szerződésről, másnéven létesítő okiratról beszélünk a közkereseti társaság, a betéti társaság, a többszemélyes korlátolt felelősségű társaság esetében.

 

A társasági szerződés alaki és tartalmi elemei, követelményei

A társasági szerződést írásba kell foglalni, és alapesetben minden tagnak alá kell írnia. A meghatalmazott is eljárhat az aláírás során, de ekkor egyéb feltételeknek is meg kell felelni.

A társasági szerződésben meg kell határozni:

 • a gazdasági társaság cégnévét, 
 • a gazdasági társaság székhelyét, 
 • a gazdasági társaság fő tevékenységét, egyéb tevékenységi köröket, 
 • természetes személy tag nevét, lakcímét, 
 • nem természetes személy tag cégnevét, székhelyét,  
 • a jegyzett tőke összegét, rendelkezésre bocsátásának módját és idejét,
 • a pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás megosztását,
 • a tagok vagyoni hozzájárulásának mértékét, 
 • a gazdasági társaság első vezető tisztségviselőjét,  
 • a képviselet, cégjegyzés módját, 
 • mindazt, amit az egyes társasági formánál a törvény kötelező jelleggel előír.

A szerződésnek ezen túl tartalmaznia kell a tagok arra irányuló akaratnyilatkozatát, hogy a szervezetet létre kívánják hozni, valamint valamennyi tag vagy képviselőjének aláírását, illetve ügyvéd, vagy közjegyző általi ellenjegyzést és a mellékleteket.

 

Jó tudni

Ha a gazdasági társaságot határozott időre alapítjuk, vagy működését feltételhez kötjük, akkor a társasági szerződésben erről is kötelezően rendelkezni kell. 

Ha a létesítő okirat a határidő tekintetében rendelkezést nem tartalmaz, akkor azt vélelmezzük, hogy határozatlan időre jött létre a gazdasági társaság.

 

Letölthető társasági szerződés 

A CégTaláló egyedülálló szolgáltatása a társasági szerződés letöltés, ami alapján könnyen és egyszerűen hozzájuthat ehhez a létesítő okirathoz.

Az oldalukon meg is nézhetünk egy társasági szerződés mintát is, így megnézhetjük, hogy a gyakorlatban hogyan néz ki a szerződés.

Forrás: Dr. Farkas Csaba Társasági jog I.